FAQ voor terugbetalingen

Ben ik op de juiste plaats?

U wenst een terugbetalingsaanvraag in te dienen in het kader van uw bijstandscontract?

De terugbetalingsdienst van Inter Partner Assistance is de hiervoor bevoegde dienst. Let op: deze dienst komt uitsluitend tussen voor uw opgelopen kosten na opening van een bijstandsdossier en/of voor de terugbetaling van een deel van uw kosten verbonden met gezondheidszorgen in het buitenland.

Voor al uw andere aanvragen, of ze de terugbetaling van uw gezondheidskosten in België of specifieke gevallen betreffen (b.v. arbeidsongevallen), moet u rechtstreeks contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Gelieve voor elke aanvraag of vraag met betrekking tot een betaling die u gevraagd wordt in het kader van een bijstandsdossier te bellen naar het telefoonnummer van uw beheerder, dat vermeld wordt in de brief.

Hoe de dienst 'terugbetaling' te contacteren?

Gelieve volgende contactmiddelen te gebruiken:

 • Voor de verzending van bewijsstukken die geen betrekking hebben op een medische terugbetaling of voor vragen met betrekking tot de opvolging van een dossier, via e-mail op het adres: claims-ipa@ip-assistance.com
  U kunt ons ook steeds bereiken op het nummer +32 2 550 05 60
 • Voor de verzending van bewijsstukken met betrekking tot medische terugbetaling of wanneer u wordt gevraagd de originele documenten op te sturen, per brief op het volgende adres:
  Afdeling Schadegevallen
  Inter Partner Assistance
  Regentlaan 7
  1000 Brussel - België

Wij hebben geen loket en kunnen u dus niet persoonlijk in onze kantoren ontvangen.

Teneinde u zo goed mogelijk te helpen met uw terugbetalingsprocedure, vindt u hieronder de meest frequente vragen en antwoorden.

In welk geval kan ik aanspraak maken op een terugbetaling?

Dat hangt af van uw contract en de erin beschreven voorwaarden. In alle gevallen geldt het volgende.

 • De terugbetalingsaanvraag moet betrekking hebben op een oorzaak die door uw contract gedekt is.
 • De terugbetaling van de eventueel gemaakte kosten zal uitsluitend gebeuren op basis van facturen of bewijsstukken.
 • Uw contract kan eventueel voorzien in een vrijstelling. In dat geval zal er, indien de opgelopen kosten lager liggen dan deze vrijstelling, geen tussenkomst zijn.
 • Let op de verblijfsdata, wanneer het in het buitenland opgelopen kosten betreft. De duur van het verblijf mag niet overschreden zijn om aanspraak te maken op een terugbetaling

Welke bewijsstukken moet ik systematisch opsturen?

In het kader van een terugbetalingsaanvraag moeten alle facturen en bewijsstukken ons worden toegezonden in A4-formaat en in de mate van het mogelijke gegroepeerd, geklasseerd en genummerd om de behandeling van uw dossier sneller te laten verlopen en het volledig te kunnen beheren. Gelieve kopieën te maken van de verstuurde documenten, zoals ereloonnota's, apotheekbonnen, betaalbewijzen, ...

Deze bewijsstukken moeten steeds vergezeld zijn van een brief, waarin de exacte omstandigheden van de terugbetalingsaanvraag worden toegelicht. Deze brief moet bovendien verplicht de volgende informatie bevatten:

 • uw volledige persoonlijke gegevens;
 • het nummer van het bijstandsdossier (dit nummer begint met 01xxxxxxxx);
 • de referenties met betrekking tot uw contract (maatschappij, polisnummer, ...);
 • de verzekerde en begunstigde van de terugbetalingsaanvraag en
 • het rekeningnummer waarop de terugbetaling gedaan kan worden.

Soms zijn er bepaalde bijkomende documenten nodig afhankelijk van het type aangevraagde terugbetaling, al naargelang het bijstandsdossier een dossier met betrekking tot bijstand aan een voertuig, woning of medische bijstand is (zie de specifieke delen aangaande uw terugbetalingsaanvraag)

Welke bewijsstukken moeten ons toegezonden worden in het kader van een dossier bijstand aan een Voertuig?

Hebt u kosten opgelopen in het kader van uw bijstand voertuig? Bovenop de documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw dossier (zie deel 'Welke bewijsstukken moet ik systematisch opsturen?'), zijn volgende documenten steeds noodzakelijk in het kader van een dossier aangaande een voertuig en in geval van een ongeval:

 • het proces-verbaal opgesteld door de politie indien sprake was van tussenkomst van de ordediensten
 • de vaststelling van het ongeval ondertekend door beide partijen

Welke bewijsstukken moeten ons toegezonden worden in het kader van een medisch dossier?

U bent het slachtoffer geworden van een ongeval tijdens uw vakantie? De terugbetalingsdienst komt uitsluitend tussen voor de medische kosten opgelopen in het buitenland.

Wat betreft de medische kosten, komen wij enkel in laatste instantie tussen, na het ziekenfonds en eventueel de verzekering gezondheidszorgen. Gelieve dus steeds uw kosten eerst bij deze instellingen te declareren. Bewaar goed alle facturen en alle bewijsstukken van het ziekenhuis, van de arts(en), de apotheek ...

Bezorg uw aanvraag aan het ziekenfonds, vergezeld van een kleefbriefje en alle originele facturen. De originelen zijn absoluut noodzakelijk voor elke terugbetalingsaanvraag. Indien we achteraf zouden moeten tussenkomen voor een gedeeltelijke terugbetaling, moeten deze originele stukken ook bezorgd worden. U moet ze dus terugvragen aan uw ziekenfonds.

Handig: uw ziekenfonds kan u een praktisch overzicht bezorgen van de medische prestaties die u verleend werden.
Bovenop de documenten noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier (zie het deel 'Welke bewijsstukken moet ik systematisch opsturen?') zijn volgende documenten steeds noodzakelijk in het kader van een medisch dossier:

• de originele en gedetailleerde ziekenhuisfacturen (+ eventuele bijlagen);
• het afrekeningsattest ontvangen van het ziekenfonds (of het attest van weigering van tussenkomst) of van de verzekering en
• het medisch rapport.

Welke bewijsstukken moeten ons bezorgd worden in geval van annulering van een reis?

Bovenop de documenten noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier (zie het deel 'Welke bewijsstukken moet ik systematisch opsturen?', zijn volgende documenten steeds noodzakelijk in het kader van een dossier reisannulering.

 • De facturen, de bestelbon van uw reis en de annuleringsfactuur
 • Het gedetailleerde medisch rapport
  • een medisch formulier in te vullen door uw behandelende arts indien u uw reis heeft geannuleerd en u niet bent kunnen vertrekken
  • een medisch attest in te vullen door de arts in het buitenland indien u uw reis moet verkorten omwille van medische redenen

Gelieve in uw brief die de terugbetalingsaanvraag vergezelt, ons ook steeds volgende algemene elementen mee te delen:

 • de reservatiedatum;
 • de voorziene vertrekdatum en datum van terugkomst;
 • de datum van de annulering;
 • de bestemming en het aantal betrokken personen en
 • de reden waarom de reis werd geannuleerd of onderbroken (overlijden, ziekte of ongeval, andere reden).

Welke bewijsstukken moeten ons toegezonden worden in geval van een overlijden opgetreden in het kader van een contract WAFA Assistance?

Wat de contracten WAFA Assistance betreft, zijn bovenop de documenten noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier (zie het deel 'Welke bewijsstukken moet ik systematisch opsturen?' in alle gevallen volgende documenten noodzakelijk in een dossier met betrekking tot een overlijden:

• de overlijdensakte;
• het attest van verwantschap / de gezinssamenstelling;
• het bewijs van de betaling van het transport en
• de instapkaarten of, bij gebreke daaraan, een kopie van het paspoort met de data waarop het territorium werd betreden en verlaten.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden voor een terugbetaling verbonden aan een contract voor tijdelijke verhuring van voertuigen in het buitenland?

Deze dienst wordt niet beheerd door de dienst terugbetaling van Inter Partner Assistance België. Voor vragen met betrekking tot een terugbetaling, gelieve een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld in uw contract.
U kunt uw aanvraag tot terugbetaling ook online indienen via de site https://www.damage-refund.com/, waar u de vermelde stappen moet volgen. Vul de verplichte velden in, met inbegrip van uw IPA-polisnummer en voeg de relevante documenten toe, onder andere:

 • het huurcontract van de wagen;
 • het schadeverslag;
 • de originele ontvangstbewijzen en betaalde of voor betaling verzonden facturen;
 • de documenten die de claim bewijzen;
 • het rijbewijs van de perso(o)n(en) aan het stuur;
 • informatie met betrekking tot eventuele andere verzekeringen die hetzelfde schadegeval kunnen dekken;
 • het politieverslag (in voorkomend geval) en
 • uw internationale bankrekeningnummer (IBAN) en uw Swift/BIC-code.

Ik heb een terugbetalingsdossier ingediend, wanneer zal ik de betaling ontvangen?

Zodra we alle bewijsstukken nodig voor het dossier ontvangen hebben en wanneer het dossier volledig is, zal de terugbetalingsafdeling de terugbetalingsaanvra(a)g(en) analyseren en u in voorkomend geval per post informeren over het terugbetaalde bedrag.
Wanneer de verzonden medische kosten verwerkt zijn, stelt uw beheerder een afrekenstaat voor u op. Dit document geeft u een duidelijk en transparant schriftelijk overzicht van wat terugbetaald wordt en wat niet.

In alle gevallen ontvangt u systematisch een brief, waarin de voorwaarden van onze tussenkomst vermeld staan.