Bescherming van de privé-sfeer

GDPR

Bescherming van privé-sfeer

Inhoudstafel

 • COOKIEBELEID
 • ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (‘AGB’)
 • BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
 • WERVINGS- EN SELECTIEBELEID - PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

COOKIEBELEID

Klik hier om onze cookie policy te lezen.

Of download de pdf hier: Cookie_policy_IP_assistance_2023.pdf

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (‘AGB’)

In geval van een geschil tussen u en INTER PARTNER ASSISTANCE kunt u rechtstreeks contact opnemen met INTER PARTNER ASSISTANCE, een gerechtelijke procedure aanspannen bij de bevoegde rechtbank of contact opnemen met de volgende instellingen:

 • Ombudsman des Assurances - Ombudsman van de verzekeringen

  De ombudsman van de verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen die een consument in de verzekeringssector aanhangig maakt.

  De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

  Adres:
  De Meeûssquare 35
  1000 Brussel
  België 

  Gegevens:
  E-mail: info@ombudsman-insurance.be
  Website: www.ombudsman-insurance.be
  Telefoon: +32 (2) 547 58 71 
  Fax: +32 (2) 547 59 75
   
 • Le Service de Médiation pour le Consommateur - Consumentenombudsdienst

  De Consumentenombudsdienst is bevoegd voor alle geschillen die een consument aanhangig maakt wat betreft de levering van een goed of dienst.

  De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

  Adres:
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1
  1000 Brussel
  België

  Gegevens:
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl
  Telefoon: +32(2) 702 52 20
  Fax: +32(2) 808 71 29

De volledige lijst van instellingen die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt de website van Inter Partner Assistance raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Sommige pagina's kunnen echter voorbehouden zijn voor bezoekers die zich vooraf registreren of bepaalde persoonsgegevens en informatie verstrekken. Deze informatie en gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen:

 • te antwoorden op uw vraag om informatie, of
 • om u het gevraagde goed of de gevraagde dienst te leveren, of
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Inter Partner Assistance kan anderzijds ook cookies plaatsen op uw computer of mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.). Cookies zijn kleine bestanden die de server van Inter Partner Assistance installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om bepaalde gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder het tabblad ‘Cookiebeleid’.

Onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij weten dat respect voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen. Wij hanteren procedures om uw gegevens te beschermen tegen elke poging tot ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

We hebben een wereldwijd team ter beschikking dat zich bezighoudt met gegevensbescherming en een netwerk van verantwoordelijken voor de gegevensbescherming om de beveiliging van uw gegevens in al onze bedrijfstakken te waarborgen.

Onze verbintenis wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij bieden u voortdurend bijgewerkte preventie- en beschermingsoplossingen dankzij een diepgaande analyse van de risico's waarmee u wordt geconfronteerd. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze conform de wet.

Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlenings- en verzekeringsactiviteiten. U vindt deze op de specifieke pagina [adres] van deze website.

Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze werknemers, commercieel vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten tot geheimhouding van uw gegevens.

Onze klanten kunnen ons de persoonlijke informatie geven die wij nodig hebben om hen de verzekeringspolis aan te bieden die zij specifiek nodig hebben - zowel bij de eerste intekening als tijdens de hele duur van het contract. Wij beschouwen onszelf als de bewakers van deze gegevens. In sommige gevallen kunnen we in samenwerking met andere bedrijven producten aanbieden aan onze klanten, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

De gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, inloggegevens en andere identificerende informatie bevatten. Inter Partner Assistance zal echter geen gevoelige gegevens opslaan of verwerken via deze website. Onder ‘gevoelige gegevens’ wordt verstaan persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon als uniek te identificeren, gegevens inzake de gezondheid of gegevens inzake het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Doel van de gegevensverwerking - Vrijwillig karakter

Uw persoonsgegevens worden via deze website meegedeeld met het oog op het adverteren en promoten van de door Inter Partner Assistance aangeboden producten en diensten, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de door Inter Partner Assistance aangeboden contracten en verzekeringspolissen.

De mededeling van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis in het stadium van de reclame en promotie voor de producten en diensten aangeboden door Inter Partner Assistance, tijdens marktonderzoek, statistische en actuariële studies en klantenbeheer.

De mededeling van uw persoonsgegevens zoals uw thuisadres, uw e-mailadres, uw persoonlijke status, uw bankrekening en in geval van medische bijstand, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, enz. is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de door Inter Partner Assistance aangeboden contracten en verzekeringspolissen. In het laatste geval worden de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door de toepasselijke contractuele voorwaarden van Inter Partner Assistance.

Ontvangers van de gegevens

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften en om u de meest geschikte diensten aan te bieden met betrekking tot de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Inter Partner Assistance SA, aan bedrijven en/of personen die hiermee verbonden zijn (advocaten, medisch adviseurs, deskundigen, herverzekeraars, medeverzekeraars, dienstverleners, enz.) en/of tussenpersonen (makelaars enz.).

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Indien nodig kunnen de derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. Inter Partner Assistance voldoet bij het overmaken van gegevens aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op dergelijke overdrachten van toepassing zijn en staat meer bepaald in voor een adequaat beschermingsniveau voor de overgemaakte persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie opgelegde of aanbevolen oplossingen, zoals standaard contractuele clausules of ‘Binding Corporate Rules’ (‘BCR’) in geval van overdracht binnen een groep.

Gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden

Inter Partner Assistance kan uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, matching van gegevens, bekendheid, enz.), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren, om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen. Om de meest geschikte diensten te kunnen aanbieden in het kader van direct marketing kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten gunste van Inter Partner Assistance, andere bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Inter Partner Assistance SA en/of de verzekeringstussenpersoon.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Inter Partner Assistance die de ontwikkeling van haar economische activiteit inhouden. In dit geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

Bewaartermijn van de gegevens

Inter Partner Assistance kan uw persoonlijke inloggegevens voor een periode van 12 maanden opslaan en verwerken. Deze bewaartermijn begint bij de laatst keer dat u hebt ingelogd. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden opgeslagen.

Andere gegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstellingen bepaald in andere, al dan niet contractuele documenten mogen gedurende andere termijnen worden bewaard.

Vertrouwelijkheid

Inter Partner Assistance heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en zich te beschermen tegen niet geoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering daarvan. Inter Partner Assistance hanteert hiervoor normen inzake veiligheid en permanente service en beoordeelt regelmatig zowel het beveiligingsniveau van haar processen, systemen en applicaties als die van haar partners.

Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet - overdraagbaarheid van gegevens

U kunt:

 • van Inter Partner Assistance bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens;
 • uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen;
 • onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken;
 • om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Inter Partner Assistance;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden;
 • niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van Inter Partner Assistance te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van Inter Partner Assistance te betwisten;
 • uw door u aan Inter Partner Assistance verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is;
 • uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

Inter Partner Assistance contacteren

De betrokkene kan contact opnemen met de data privacy officer van Inter Partner Assistance om zijn rechten uit te oefenen via de volgende adressen:

 • per brief: Inter Partner Assistance - Data Protection Officer
  Regentlaan 7
  1000 Brussel
 • via e-mail: dpo.BNL@ip-assistance.com.

Inter Partner Assistance behandelt de aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, is voor de behandeling van de verzoeken geen betaling vereist.

Klacht indienen

Indien u van mening bent dat Inter Partner Assistance niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Inter Partner Assistance.
U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

Cookiebeleid

Wanneer u deze website bezoekt, maakt Inter Partner Assistance gebruik van cookies om het gebruik van de website door bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taal te onthouden) en om statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers op onze website.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen opslaan, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Cookies kunnen uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt ('sessiecookie') of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken ('permanente cookie'). De aanwezigheid van cookies voorkomt dat u uw taalvoorkeuren opnieuw moet invoeren (navigatietaalkeuze).

De server van Inter Partner Assistance kan alleen zelf geplaatste cookies lezen; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, in het geheugen van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.
Deze informatie wordt 12 maanden bewaard.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaat voorkomen door uw browser te configureren (raadpleeg hiervoor de online helppagina van uw webbrowser). U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen ook verwijderen.

WERVINGS- EN SELECTIEBELEID - PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

1. Inleiding

In het kader van haar selectie- en wervingsactiviteiten heeft Inter Partner Assistance legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van kandidaten. Inter Partner Assistance hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van kandidaten. Inter Partner Assistance wil daarom met deze verklaring kandidaten informeren over het doel en de kenmerken van de verwerking van hun gegevens. Deze verklaring kan worden aangepast of aangevuld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om te voldoen aan de nieuwe prioriteiten van Inter Partner Assistance. De kandidaten worden verzocht om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, aangezien updates niet onderworpen zijn aan een voorafgaande kennisgeving.

2. Kandidaatgegevens

Inter Partner Assistance kan de persoonsgegevens van kandidaten verzamelen en verwerken, zowel in het kader van een vacature als na een spontane sollicitatie. Deze gegevens kunnen worden verstrekt per e-mail, per brief, door het verzenden van een bijlage op de website van Inter Partner Assistance, door persoonlijk contact of tijdens een gesprek. Deze gegevens omvatten onder meer gegevens over de burgerlijke staat van de kandidaten (naam, geslacht, adres, taal, enz.), hun contactgegevens (e-mail, telefoon, enz.), hun opleiding (studies, diploma's, enz.) en hun beroepsachtergrond (vorige werkgevers, referenties, enz.). Deze gegevens moeten accuraat, adequaat en relevant zijn. Deze zijn beperkt tot de informatie die noodzakelijk is om de hieronder omschreven doelstellingen te verwezenlijken. Inter Partner Assistance kan geen medische gegevens of gevoelige gegevens inwinnen of verwerken, zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksualiteit, tenzij de kandidaten hier uitdrukkelijk mee instemmen en/of de behoeften in verband met de voorgestelde functie en taken uitdrukkelijk worden vermeld.

3. Doel van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaten kunnen door Inter Partner Assistance worden verzameld, zowel in het kader van een vacature als na een spontane sollicitatie. De persoonsgegevens die de kandidaten aan Inter Partner Assistance verstrekken worden uitsluitend verwerkt met het oog op de selectie en werving van toekomstige medewerkers. Het doel van deze procedure is de ervaring, vaardigheden en kwalificaties van de kandidaten na te gaan en vast te stellen of de sollicitaties kunnen matchen met een openstaande functie of een gezochte profiel. Het meedelen van deze gegevens is een voorwaarde voor het onderhandelen over en het sluiten van een arbeidsovereenkomst met Inter Partner Assistance. De verwerkingsactiviteiten van Inter Partner Assistance omvatten onder meer het verzamelen, opslaan, organiseren, structureren, bijhouden, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, meedelen door middel van verzending, verspreiden of op enige andere wijze ter beschikking stellen, matchen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens van kandidaten.

4. Overdracht aan derden

Om de in de vorige paragraaf beschreven doelstellingen te realiseren, kan Inter Partner Assistance de persoonsgegevens van de kandidaten hetzij aan haar eigen leveranciers en onderaannemers, hetzij aan andere dochtermaatschappijen van de groep waartoe Inter Partner Assistance S.A. behoort doorgeven.

De geselecteerde leveranciers en onderaannemers treden alleen op als mandatarissen van Inter Partner Assistance, die als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van de kandidaten. Deze laatste zijn verplicht om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen door de regels na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens en de normen die van toepassing zijn binnen de groep waartoe Inter Partner Assistance S.A. behoort.

Mogelijk kunnen de andere bedrijven van de groep waartoe Inter Partner Assistance behoort, de leveranciers en de onderaannemers aan wie de persoonsgegevens van de kandidaten worden meegedeeld, zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. Inter Partner Assistance voldoet bij het overmaken van gegevens aan derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op dergelijke overdrachten van toepassing zijn en staat meer bepaald in voor een adequaat beschermingsniveau voor de overgemaakte persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie opgelegde of aanbevolen oplossingen, zoals standaard contractuele clausules of bindende bedrijfsvoorschriften of 'Binding Corporate Rules' ('BCR') in geval van overdracht binnen een groep.

5. Beveiliging

Inter Partner Assistance past adequate technische en organisatorische maatregelen toe om de veiligheid, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van de kandidaten te waarborgen. Deze maatregelen zijn zowel preventieve als corrigerende maatregelen. De kandidaatgegevens worden alleen meegedeeld aan personen binnen Inter Partner Assistance of aan derden zoals hierboven gedefinieerd, die bevoegd zijn om dergelijke gegevens te verwerken met het oog op selectie, werving of onderhandeling en zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, meer bepaald door een adequate fysieke of technische scheiding.

6. Bewaring van gegevens

De kandidaatgegevens worden gedurende de gehele selectie- en wervingsprocedure door Inter Partner Assistance bewaard. Na afloop van deze procedure vernietigt Inter Partner Assistance de kandidaatgegevens, behalve in de volgende gevallen: indien Inter Partner Assistance op grond van een wettelijke verplichting verplicht is deze te bewaren; indien de kandidaat als medewerker is aangeworven of indien Inter Partner Assistance zich kan beroepen op voldoende motivering (meer bepaald om als er een vacature vrijkomt, het profiel van de kandidaten te behouden). De persoonsgegevens van de niet-geselecteerde kandidaten worden in ieder geval maximaal twee jaar na de afsluiting van de selectieprocedure bewaard.

7. Rechten van de kandidaat

Kandidaten hebben conform de toepasselijke regels toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben en die door en/of namens Inter Partner Assistance worden verwerkt, en kunnen zo nodig vragen om onjuiste gegevens recht te zetten. De kandidaten kunnen ook in een van de volgende gevallen vragen om hun gegevens te wissen: i) wanneer hun persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken, ii) wanneer hun persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of iii) wanneer het wissen bij wet verplicht werd. De kandidaten kunnen ook vragen om de verwerking van hun persoonsgegevens in een van de volgende gevallen te beperken: i) wanneer de juistheid van hun persoonsgegevens wordt betwist gedurende een periode die Inter Partner Assistance in staat stelt om de juistheid van deze gegevens na te gaan, ii) wanneer hun gegevens onjuist worden verwerkt, of iii) wanneer Inter Partner Assistance hun gegevens niet langer nodig heeft, met uitzondering van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Tot slot kunnen de kandidaten de overdracht verkrijgen van hun door geautomatiseerde processen verwerkte gegevens naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Om deze toegangs-, rechtzettings-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsrechten uit te oefenen, kunnen kandidaten hun verzoek, samen met een dubbelzijdige kopie van een geldig identiteitsdocument, hetzij per brief, hetzij per e-mail richten aan de Data Privacy Officer van Inter Partner Assistance: Inter Partner Assistance, Juridische Dienst – Data Privacy Officer, Regentlaan 7, 1000 Brussel, DPO.BELGIUM@ip-assistance.com.

8. Klachten

Kandidaten kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Persstraat 35, 1000 Brussel - www.privacycommission.be).

Klokkenluiders

De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of het nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022, is in werking getreden op 15 februari 2023.

De wet zet de bepalingen van de Europese Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 om in Belgisch recht en beoogt een uniforme bescherming te bieden in de hele Europese Unie aan eenieder die te goeder trouw informatie meldt over een inbreuk of een poging tot inbreuk van nationale of Europese regelgeving (« klokkenluider »).

Inbreuken die onder deze wet vallen, kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd :
alerte@ip-assistance.com of naar het volgende postadres:

Inter Partner Assistance

Afdeling Interne Audit (vertrouwelijk)

7 Regentlaan

1000 Brussel, België